_1_~1.PNG

http://www.youtube.com/watch?v=3__YH_L_SS005/07/2555

เนื้อร้อง จมื่นมานิตย์นเรศ (เฉลิม เศวตนันทน์)

ทำนอง อ. มนตรี ตราโมท

ท่ารำ สอดสร้อยมาลา


เนื้อเพลง

งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ

งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ

เราเล่นเพื่อสนุก เปลื้องทุกข์มิวายระกำ

ขอให้เล่นฟ้อนรำ เพื่อสามัคคีเอย


ความหมายของเพลง

ท้องฟ้าจะงดงามเมื่อพระจันทร์ส่องแสง ผู้หญิงก็งดงามหากได้รำอยู่ในวงรำ พวกเราละเล่นรำวงอย่างสนุกสนานไม่มีทุกข์ ละทิ้งความทุกข์ความไม่สบายใจออกไป การรำวงนี้ก็เพื่อให้เกิดความสามัคคี


อธิบายท่ารำ

งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า

เริ่มต้นด้วยมือซ้ายจีบหงายที่ชายพก มือขวาตั้งวงศีรษะเอียงทางซ้าย ค่อย ๆ สอดมือซ้ายออกไปแบหงายงอด้านข้าง มือขวาเดินลงมาอยู่ระดับวงกลาง เมื่อมาถึงคำว่า “หล้า” ให้ปล่อยจีบซ้าย (อย่าเพิ่งปล่อยจีบก่อน)


งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ

ตรงคือว่า “งาม” ให้มือขวาที่ตั้งวงกลางอยู่นั้นเปลี่ยนเป็นจีบคว่ำทันที แล้วสอดมือซ้ายยกขึ้นค่อยๆ พลิกเป็นตั้งวง ให้พร้อมกับมือของจีบหงาย ศีรษะเอียงทางขวาตรงคำว่า “วงรำ”


เราเล่นเพื่อสนุก

เมื่อถึงคำว่า “เราเล่น” ให้รีบเดินมือผลัดจีบ เปลี่ยนเป็นจีบคว่ำมือขวา มือซ้ายแบหงายปลายนิ้วตกไว้ เมื่อถึงคำว่า “เพื่อสนุก” ก็สอดมือขวามาจีบหงายที่ชายพก มือซ้ายยกขึ้นเป็นวง ศีรษะเอียงทางขวา เท้าย่ำตามจังหวะฉิ่ง


เปลื้องทุกข์มิวายระกำ

ย่ำเท้าโดยไม่เปลี่ยนท่า


ขอให้เล่นฟ้อนรำ

เมื่อถึงคำว่า “ขอให้” ก็รีบเดินมือ ผลัดจีบ เปลี่ยนเป็นจีบคว่ำมือซ้าย มือขวาแบหงายปลายนิ้วตก และเมื่อถึงคำว่า “เล่นฟ้อนรำ” ก็สอดมือซ้ายมาจีบหงายไว้ที่ชายพก มือขวายกขึ้นเป็นวง ศีรษะเอียงทางขวา เท้าย่ำตามจังหวะ


เพื่อสามัคคีเอย

ย่ำเท้าโดยไม่เปลี่ยนท่า เมื่อปฏิบัติมือและเท้าสัมพันธ์กันดีแล้ว ก็จะเปลี่ยนลีลาการรำให้สวยงามยิ่งขึ้น ดังนี้ ตรงคำว่า “ เราเล่นเพื่อสนุก”ให้ฝ่ายหญิงหมุนตัวด้านซ้าย แล้วถอยห่างจากชายออกไปนอกวง (จะมองเห็นเป็น 2 วงซ้อน โดยชายอยู่วงใน หญิงอยู่วงนอก)ทั้งคู่เปลี่ยนมือจีบมาเป็นจีบทางขวา ตั้งวงซ้าย ต่างคนต่างเดินไปแทนที่กัน โดยฝ่ายหญิงจะเดินเข้าสู่วงใน ฝ่ายชายจะเดินออกสู่วงนอก เมื่อเดินถึงที่ จะพอดีกับเพลงที่ว่า “เปลื้องทุกข์วายระกำ ขอให้เล่นฟ้อนรำ” ให้ทั้งคู่กลับหลังหันทางด้านขวาของตนเอง

จึงค่อยผลัดจีบเป็นจีบมือซ้ายที่ชายพก มือขวา ตั้งวง แล้วทั้งคู่จึงเดินควงกันกลับเข้าที่เดิม.jpg
ท่าสอดสร้อยมาลา