_1_~3.PNG

http://www.youtube.com/watch?v=oy9jPBcghVo05/07/2555

เนื้อร้อง จมื่นมานิตย์นเรศ (เฉลิม เศวตนันทน์)

ทำนอง อ. มนตรี ตราโมท

ท่ารำ ชักแป้งผัดหน้า


เนื้อเพลง

ชาวไทยเจ้าเอ๋ย ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่

การที่เราได้เล่นสนุก เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้

เพราะชาติเราได้เสรี มีเอกราชสมบูรณ์เราจึงควรช่วยชูชาติ

ให้เก่งกาจเจิดจำรูญเพื่อความสุขเพิ่มพูน ของชาวไทยเราเอย


ความหมายของเพลง

หน้าที่ที่ชาวไทยพึงมีต่อประเทศชาตินั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรกระทำ อย่าได้ละเลยไปเสีย ในการที่เราได้มาเล่นรำวงกันอย่างสนุกสนาน ปราศจากทุกข์โศกทั้งปวงนี้ก็เพราะว่า ประเทศไทยเรามีเอกราช ประชาชนมีเสรีในการจะคิดจะทำสิ่งใด ๆ ทั้งนั้น เราจึงควรช่วยกันเชิดชูชาติไทยให้รุ่งเรืองต่อไป เพื่อความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปของไทยเราตลอด


อธิบายท่ารำ

ชาวไทย

ก้าวเท้าขวาตรงคำว่า “ขวา” ส่วนมือขวาที่จีบปรกข้างอยู่เฉย ๆ ลดลงมาเป็นมือแบบหงายปลายนิ้วตก ด้านข้างมือซ้ายลดลงจากวงหน้าลงมาอยู่ระดับอกสูงกว่าชายพกเล็กน้อย ตรงคำว่า “เอย”


ขออย่าละเลยในการทำหน้าที่

ตรงคำว่า “ขออย่า” ให้เริ่มจีบคว่ำมือซ้าย แล้วค่อย ๆ หมุนตัวเข้าด้านในพร้อมกัน ยกมือซ้ายที่จีบคว่ำขึ้นไปเป็นจีบปรกข้าง มือขวาปาดมาอยู่เป็นวงหน้า ศีรษะเอียงทางซ้าย ก็จะได้จีบปรกข้างซ้าย หรือชักแป้งผัดหน้าซ้ายตรงคำว่า “หน้าที่”


การที่เราได้เล่นสนุก

ลดจีบปรกข้างซ้ายลงมาแบระดับด้านข้าง มือขวาลดลงมาอยู่สูงกว่าชายพก หลังคำว่า “สนุก” ให้จีบคว่ำมือขวา แล้วค่อย ๆ หมุนตัวออกด้านนอกวง


เปลื้องทุกข์สบายอย่างนี้

ยกมือขวาที่จีบคว่ำขึ้นไปเป็นจีบปรกข้าง มือซ้ายยกปาดเป็นวงหน้า ศีรษะเอียงทางขวา ตรงคำว่า “อย่างนี้”


เพราะชาติเราได้เสรี

ลดจีบปรกข้างด้านขวาลงพร้อมมือซ้าย แบมือตรงคำว่า “เสรี”


มีเอกราชสมบูรณ์

เปลี่ยนเป็นจีบปรกข้างซ้าย มือขวาตั้งวงหน้า ศีรษะเอียงทางซ้าย


เราจึงควรช่วยชูชาติ

ลดจีบปรกข้างซ้ายลงพร้อมมือขวา มือซ้ายแบหงายตรงคำว่า “ชูชาติ”


ให้เก่งกาจเจิดจำรูญ

จีบคว่ำมือขวาตรงคำว่า “ให้” แล้วค่อย ๆ หมุนตัวเข้าในวงพร้อมกับยกมือขวาขึ้นเป็นจีบปรกข้าง มือซ้ายตั้งวงหน้า ศีรษะเอียงทางขวา


เพื่อความสุขเพิ่มพูน

ลดจีบปรกข้างขวาพร้อมกับมือซ้าย


ของชาวไทยเราเอย

จีบคว่ำมือซ้ายตรงคำว่า “ของ” ค่อย ๆ หมุนตัวเข้าในวงพร้อมกับยกจีบคว่ำซ้ายเปลี่ยนเป็นจีบปรกข้างซ้าย มือขวาตั้งวงหน้า ศีรษะเอียงทางซ้าย


.jpg
ท่าชักแป้งผัดหน้า