ใบงานที่ 1

ใบงานที่ 2

ใบงานที่ 3

สื่อมัลติมีเดีย

ไฟล์ที่ 1 เป็นไฟล์ PowerPoint ที่สามารถแก้ไขได้


ไฟล์ที่ 2 เป็นไฟล์สำหรับโชว์ ซึ่ง Double คลิกที่ไฟล์แล้วจะเริ่มทำการนำเสนอทันที โดยไม่ต้องเข้าโปรแกรม PowerPoint


ใบความรู้

ใบงาน


แบบฝึกหัด